KVKK

Anasayfa » KVKK

İLERİ MODEL FİKSTÜR KALIP TASARIM MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra”Şirket” olarak anılacaktır) olarak veri sorumlusu sıfatı ile; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) yer alan hükümler ile anayasa ile koruma altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesi doğrultusunda, tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde aşağıda yer alan kapsamda kişisel verilerinizi işlemekteyiz. İşbu aydınlatma metni ile sizi kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek, haklarınızı hatırlatmak isteriz.
Veri Sorumlusu

İLERİ MODEL FİKSTÜR KALIP TASARIM MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MİNARELİ ÇAVUŞ MAH. TÜREN SK. NO:9/1 NİLÜFER/BURSA
2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri
Kişisel verileriniz KVKK ve tabi olduğumuz yasal mevzuata uygun olarak işbu aydınlatma bildirimi ile belirtmiş olduğumuz amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir. Şirketimiz kişisel verileri www.ileritasarim.com web sitesinden, web sitesinde yer alan iletişim formundan, + 0 224 211 06 26numaralı telefon görüşmelerinden, kamu kurum ve kuruluşlarıyla idari ve adli kurumlardan gelen tebligatlar ve sairiletişim kanalları aracılığıyla, elektronik posta yoluyla veya posta, kurye şirketleri vasıtasıyla gelen belgelerle yazılı olarak; şirketimizle ile ticari ilişki kurmak isteyen 3. Kişilerin göndermiş oldukları elektronik postalar veya posta vasıtasıyla gelen bilgi ve dökümanlarla; güvenlik kameraları ile, dilekçelerle, iş başvurusu, ticari iş teklifi vesair amaçlarla, e kartvizit, basılı kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif formu, sipariş formu gibi yollarla elde edilen sanal ve fiziki dökümanlarla, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlardan, KVK Kanunu’nun da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen tüm hukuksal sebepler doğrultusunda toplamaktadır.
3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Bu çerçevede temin edilen kişisel verileriniz yasal mevzuatın izin verdiği ölçü ve sınırlarda işlenebilecek, saklanabilecek, üçünü kişilerle paylaşılabilecek, devredilebilecek ve kaydedilebilecektir.
İletişim için gerekli olan isim, soy isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, firma adı, meslek, görev vb. bilgileri kaydetmek.
Telefon, Site, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü ya da yazılı ya da elektronik ortamlardan teklif isteyen ve bilgi isteyen müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek.
Elektronik veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek.
Teklif formu yahut sipariş formu ya da satış sözleşmesi ile üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek.
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşları ile kamu görevlilerine bilgi verebilmek.
Müşteilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek, müşterilerimizin ilgi duyabileceği, kampanya ve ürün ve hizmetlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek.
Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet ve önerileri değerlendirerek müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmak.
Müşteri memnuniyetini artırmak.
Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.
4. Kişisel Verilerin Aktarılması ile İlgili Hususlar
Şirket, kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hukuki sebepler ve kişisel verilerin işlenme amacı doğrultusunda, yasal mevzuatın izin verdiği ölçü ve sınırlada işleyebilecek, saklayabilecek, üçünü kişilerle paylaşabilecek, devredilebilecek ve kaydedilebilecektir.
Talep edilmesi halinde tüm adli birimler, yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri, kamu kurum ve kuruluşları, avukatlar ile hukuk büroları, grup şirketleri ile Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşabilir.
Kişisel Veri işleme ilkeleri
Kişisel verilerinizi işleme faaliyeti ile ilgili temel ilkelerimiz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek, doğruluk ve güncellik, belirli, açık ve meşru amaçlar için veri işlemek, kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, ilgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektir. Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak hayatın olağan akışı ve ticari gereklilikler uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla zamanaşımı süreleri dikkate alınarak saklanmaktadır.
İlgili sürelerin sonunda kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka veriler ile eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
6. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca İLERİ MODEL FİKSTÜR KALIP TASARIM MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ulaşarak;
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.
7. VERİ SORUMLUSUNA TALEPLERİN İLETİLMESİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarınızı kullanmak ve bizimle iletişime geçmek için; kimlik bilgilerinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi ŞİRKETİ MİNARELİ ÇAVUŞ MAH. TÜREN SK. NO:9/1 NİLÜFER/BURSA
adresine ulaştırabilirsiniz. Şirket talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edebilecektir.