KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

Anasayfa » KVKK » KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İleri Model Fikstür Kalıp Tasarım Mühendislik

 Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İleri Model Fikstür Kalıp Tasarım Mühendislik Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi gereğince, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak, kamera kaydı kişisel verilerinizi elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hâle getirme, sınıflandırma ya da kullanılması engellenme vb. şekillerde özenle işleyerek korumaktayız. Bu konuda, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına önem vermekteyiz. Bu bilinçle, veri sorumlusu sıfatıyla, gerekli bilgileri aşağıda sunmaktayız.

İşlenecek Kişisel Veriler

İleri Model Fikstür Kalıp Tasarım Mühendislik Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi içerisinde belli konumlarda bulunan sesli ve/veya görüntülü kamera kayıtları ile sizlerin kişisel verileri yasalar ve açık rızanıza bağlı kaydedilmekte ve işlenmektedir. Kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Kamera Kayıtlarının Elde Edilme Yöntemleri

Kamera kaydı kişisel verilerinizi, İleri Model Fikstür Kalıp Tasarım Mühendislik Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi içerisinde belli konumlarda bulunan kameralar ile 7 gün 24 saat süre ile elde etmekteyiz.

Kamera Kayıtlarının İşlenme Amacı

Kamere kayıtları kişisel verilerinizi:

 • İleri Model Fikstür Kalıp Tasarım Mühendislik Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket içi güvenliğin sağlanması, bina ve tesislerin yapılan girişlerin kontrol edilebilmesi,
 • Verimliliğinin arttırılması,
 • İleri Model Fikstür Kalıp Tasarım Mühendislik Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması,
 • İş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi,

Amacıyla sınırlı işlemekteyiz. Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, bu amaçlara ulaşmak için uygulanmakta, kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Kamera Kayıtlarının Aktarımı ve Korunması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan yasal düzenlemeler ve diğer mevzuat düzenlemeleri uyarınca ve yine yukarıda açıklanan amaçlarla, idari ve teknik güvenlik önlemleri sağlanarak; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yönetim kurulu üyeleri, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşabilmekteyiz. Kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır.

Kanunun 5. maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Görüntülere yalnızca yetkili kişilerin bilgisayarlarından ulaşılabilmektedir. Verilerin korunması amacıyla gerekli tüm teknik önlemler alınmaktadır.

Kamera Kayıtlarının Güvenliği ve Saklanma Süresi

Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kamere kayıtları 60 gün(iç saha) ila 30 gün(dış saha) süre ile özenle korunmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Talep Edebileceği Haklar

Kişisel veri sahibi olarak:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınızın Kullanması

Haklarınızı kullanmaya yönelik başvuruları, “www.ileritasarim.com” adresinden ulaşılan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurulup, Form’da yapılan açıklamalara uygun şekilde kvkk@ileritasarim.com e-mail adresine ileterek yapabilirsiniz.

Talepler niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ilgili taraftan ücret talep edilebilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin detaylı bilgilere www.ileritasarim.com adresinde yer alan İleri Model Fikstür Kalıp Tasarım Mühendislik Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

İleri Model Fikstür Kalıp Tasarım Mühendislik Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

 

Unvan: İleri Model Fikstür Kalıp Tasarım Mühendislik Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
MERSİS Numarası: 6499943328364190
Adresi: Minareliçavuş Mah. Türen Sok. No:9/1 Nilüfer/BURSA
Telefon: 02242110626
Faks: 02242110627
E-mail: kvkk@ileritasarim.com

 

İleri Model Fikstür Kalıp Tasarım Mühendislik Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

 

AÇIK RIZA BEYANIM

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; bu metni, İleri Model Fikstür Kalıp Tasarım Mühendislik Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı; İleri Model Fikstür Kalıp Tasarım Mühendislik Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kamera kaydı kişisel verilerimin yukarıdaki şartlarda işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına,

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum

Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi

Adı Soyadı  :………………………………………………………….

Tarih           :………/……../………………

İmza            :……………………………….